Trang chủ JavaScriptJavascript cơ bản Các kiểu dữ liệu trong JavaScript – Kiểm tra kiểu dữ liệu