Trang chủ JavaScriptFunction trong JavaScript Các loại function trong JavaScript – Hàm và gọi hàm