Trang chủ Lập trình Magento 2Magento cơ bản Format price với currency trong Magento 2