Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm addslashes() trong PHP