Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm addslashes() trong PHP