Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm array_pad() trong PHP