Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm array_pop() trong PHP