Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm array_shift() trong PHP