Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm basename() trong PHP