Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm bin2hex() trong PHP