Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm date_diff() trong PHP