Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm date_sub() trong PHP