Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hàm explode() trong PHP

Hàm explode() trong PHP

# Description

Hàm explode() trong php có nhiệm vụ chuyển một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được cắt bởi một chuỗi con nào đó. Ví dụ ta có chuỗi “học lập trình online freetuts.net” thì nếu ta dùng hàm explode() để chuyển thành mảng và chuỗi con phân cách là khoảng trắng thì ta sẽ có một mảng gồm 5 phần tử gồm ['học', 'lập', 'trình', 'online', 'freetuts.net]

# Variables

Cú pháparray explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

Trong đó:

 • $delimiter là chuỗi con dùng để chia các phần tử
 • $string là chuỗi cần chuyển đổi
 • $limit không cần thiết sử dụng, nó chỉ cần thiết khi bạn muốn mảng trả về có bao nhiêu phần tử thì truyền limit vào con số bấy nhiêu. Nếu bạn truyền vào số bé hơn tổng số phần tử có thể chuyển đổi thì phần tử cuối cùng sẽ không được cắt nhỏ.

# Return values

Trả về một mảng gồm các phần tử của chuỗi theo $delimiter

# Examples

Ví dụ không sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online freetuts.net'));

Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap
  [2] => trinh
  [3] => online
  [4] => freetuts.net
)

Ví dụ có sử dụng $limit

Code:

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online freetuts.net', 3));

Result:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap trinh online freetuts.net
)

Như vậy trong ví dụ này ta gán limit = 2 cho nên kết quả trả về 2 phần tử và phần tử thứ 2 là toàn bộ chuỗi còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *