Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm fileatime() trong PHP