Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm floatval() trong PHP