Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm get_defined_vars() trong PHP