Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm get_defined_vars() trong PHP