Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm getdate() trong PHP