Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm hash_final() trong PHP