Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm hash_final() trong PHP