Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm hash_init() trong PHP