Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm htmlentities() trong PHP