Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm htmlentities() trong PHP