Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm intval() trong PHP