Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_array() trong PHP