Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_bool() trong PHP