Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_callable() trong PHP