Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm is_callable() trong PHP