Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_null() trong PHP