Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm is_numeric() trong PHP