Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_numeric() trong PHP