Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_object() trong PHP