Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_real() trong PHP