Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_scalar() trong PHP