Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm is_string() trong PHP