Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm microtime() trong PHP