Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm mysql_affected_rows() trong PHP