Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm mysql_close() trong PHP