Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm mysql_close() trong PHP