Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hàm mysqli_connect() trong PHP

Hàm mysqli_connect() trong PHP

Hàm mysqli_connect() sẽ kết nối tới MySQL server.

Cú pháp

Cú phápmysqli_connect( $host, $username, $pass, $dbname);

Trong đó:

 • $host là tên hosting.
 • $username là tên người dùng MySQL.
 • $pass là mật khẩu của người dùng.
 • $dbname là tên cơ sở dữ liệu cần kết nối.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một đối tượng đại diện cho kết nối với MySQL server.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm mysqli_connect():

Code
$link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'lmgo');

if (!$link) {
  die('Connect Error (' . mysqli_connect_errno() . ') '
      . mysqli_connect_error());
}

echo 'Success... ' . mysqli_get_host_info($link) . "n";

mysqli_close($link);;
Kết quả
Success... localhost via TCP/IP

Lưu ý rằng đây là tên csdl, username và password của mình. Cần phải thay đổi phù hợp với csdl, username, password của các bạn để hàm có thể kết nối.

Tham khảo: php.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *