Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hàm mysqli_fetch_array() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_array() trong PHP

Hàm mysqli_fetch_array() sẽ tìm và trả về một dòng kết quả của một truy vấn MySQL nào đó dưới dạng một mảng kết hợp, mảng liên tục hoặc cả hai.

Cú pháp

Cú phápmysqli_fetch_array( $result, $result_type);

Trong đó:

  • $result là kết quả của truy vấn, là kết quả trả về của các hàm: mysqli_query(), mysqli_store_result() hoặc mysqli_use_result().
  • $result_type là tham số không bắt buộc, quy định kiểu trả về mang một trong các giá trị sau:
    • MYSQLI_ASSOC.
    • MYSQLI_NUM.
    • MYSQLI_BOTH.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về mảng kết hợp hoặc liên tục chứa thông tin của hàng kết quả.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm mysqli_fetch_array():

Code
$con=mysqli_connect("localhost","my_user","my_password","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}

$sql="SELECT Lastname,Age FROM Persons ORDER BY Lastname";
$result=mysqli_query($con,$sql);

// Numeric array
$row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_NUM);
printf ("%s (%s)n",$row[0],$row[1]);

// Associative array
$row=mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC);
printf ("%s (%s)n",$row["Lastname"],$row["Age"]);

// Free result set
mysqli_free_result($result);

mysqli_close($con);

Tham khảo: w3schools.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *