Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm realpath() trong PHP