Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm str_pad() trong PHP