Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hàm str_replace() trong PHP

Hàm str_replace() trong PHP

Cú pháp

Cú phápstr_replace($search, $replace, $subject);

Trong đó:

  • $search là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký tự cần tìm kiếm để thay thế.
  • $replace là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký để thay thế cho kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký $sreach.
  • $subject là chuỗi ký tự hoặc mảng các chuỗi ký tự gốc cần được chỉnh sửa.

    Hàm str_replace() sẽ thay thế tất cả các ký tự $strSearch nằm trong $subject bằng ký tự $strReplace.

Mô tả

  • Nếu $search$replace là các mảng , str_replace() sẽ lấy từng phần tử của mảng để tìm kiếm và thay thế chúng trong chuỗi $subject.
  • Nếu $replace có ít phần tử hơn $search thì những chuỗi rỗng sẽ được sử dụng như là giá trị thay thế.
  • Nếu $search là 1 mảng và $replace là 1 chuỗi thì giá trị chuỗi $replace sẽ được thay thế cho mọi phần tử trong array $search.
  • Nếu $search$replace là các mảng các phần tử sẽ được xử lý từ đầu đến cuối.

Kết Quả trả về

Kết quả trả về của hàm str_replace() là một chuỗi hoặc 1 mảng với các ký tự đã được thay thế so với mảng ban đầu.

Ví dụ

$search, $replace, $subject đều là chuỗi(string):

Code

kết quả

$search, $replace, $subject đều là mảng:

Code

Kết quả

$search là array, $replace là chuỗi:

Code

Kết quả

$replace có ít phần tử hơn $search:

Code

Kết quả

bạn có thể thấy phần tử thứ 3 của mảng $search có giá trị ‘lap trinh’ đã bị thay thế bằng 1 khoảng trắng,

Kết luận: qua các ví dụ trên hi vọng các bạn đã nắm được định nghĩa và cách xử dụng trong từng trường hợp của hàm str_replace().

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *