Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm strchr() trong PHP