Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm stripslashes() trong PHP