Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm stripslashes() trong PHP