Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm strrchr() trong PHP