Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm strrev() trong PHP