Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm strval() trong PHP