Trang chủ Lập trình PHPCác hàm trong PHP Hàm var_export() trong PHP