Trang chủ Các hàm trong PHP Hàm var_export() trong PHP