Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Lệnh IF THEN ELSE trong Oracle

Lệnh IF THEN ELSE trong Oracle

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh rẻ nhánh IF THEN ELSE trong Oracle, lệnh này rất quan trọng và được sử dụng rất thường xuyên nên bạn cần nắm vững nó thì mới xử lý các chương trình phức tạp.

1. Lênh IF THEN ELSE trong Oracle

Trong Oracle lệnh IF THEN ELSE dùng để thực thi một nhánh cụ thể nào đó nếu điều kiện cần rẻ trả về TRUE, hoặc rẻ sang một nhánh khác nếu điều kiện trả về FALSE.

Chúng ta có hai cách dùng, thứ nhất là rẻ một nhánh và thứ hai là rẻ nhiều nhánh .

Rẻ một nhánh
IF condition THEN
  {...statements to execute when condition is TRUE...}
END IF;
Rẻ hai nhánh
IF condition THEN
  {...statements to execute when condition is TRUE...}

ELSE
  {...statements to execute when condition is FALSE...}

END IF;
Rẻ nhiều nhánh
IF condition1 THEN
  {...statements to execute when condition1 is TRUE...}

ELSIF condition2 THEN
  {...statements to execute when condition2 is TRUE...}

ELSE
  {...statements to execute when both condition1 and condition2 are FALSE...}

END IF;

Mỗi đoạn code nằm bên trong mỗi nhánh sẽ được chạy nếu điều kiện của nhánh đó trả về TRUE, sau khi chạy xong nó sẽ rời bỏ toàn bộ lệnh IF THEN ELSE, tức là các nhánh khác sẽ không được chạy.

Trường hợp không có nhánh nào trả về TRUE cả thì nó sẽ chạy ở nhánh ELSE, đây là nhánh sẽ chạy nếu các nhánh trên không có nhánh nào kích hoạt.

2. Ví dụ IF THEN ELSE trong Oracle

Dưới đây là một ví dụ thu gọn, bạn chỉ cần xem cú pháp và cách viết thôi nhé vì nó không phải là một chương trình đầy đủ.

IF age >= 20 THEN 
    message := "Cuoi vo duoc roi";
ELSE 
    message := "Chua du tuoi";
END IF;

Để rõ ràng hơn thì bạn tham khảo procedure dưới đây, trong đó có sử dụng lệnh IF THEN ELSE nhiều nhánh.

CREATE OR REPLACE Function IncomeLevel
  ( name_in IN varchar2 )
  RETURN varchar2
IS
  monthly_value number(6);
  ILevel varchar2(20);

  cursor c1 is
   SELECT monthly_income
   FROM employees
   WHERE name = name_in;

BEGIN

  open c1;
  fetch c1 into monthly_value;
  close c1;

  IF monthly_value <= 4000 THEN
   ILevel := 'Low Income';

  ELSIF monthly_value > 4000 and monthly_value <= 7000 THEN
   ILevel := 'Avg Income';

  ELSIF monthly_value > 7000 and monthly_value <= 15000 THEN
   ILevel := 'Moderate Income';

  ELSE
   ILevel := 'High Income';

  END IF;

  RETURN ILevel;

END;

3. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách dùng lệnh IF ELSE THEN trong Oracle, hy vọng bài này sẽ giúp ích cho các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *