Trang chủ Cơ sở dữ liệuHọc Oracle Lệnh tạo bảng trong Oracle – Create Table