Trang chủ Lập trình Magento 2Magento cơ bản Magento 2 – Kiểm tra customer đã đăng nhập hay chưa?