Trang chủ Lập trình Magento 2Magento cơ bản [Magento 2 cơ bản] Hướng dẫn thêm một Customer Attribute trong Magento 2