Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Node Js Cơ Bản: Hướng Dẫn Đơn Giản Để Bắt Đầu

Node Js Cơ Bản: Hướng Dẫn Đơn Giản Để Bắt Đầu

#1 WHY NODE ? NODE.JS LÀ CÁI QUÁI GÌ  | Node.JS Cơ Bản Cho Beginners Từ A Đến Z

Node Js Cơ Bản

Node.js là gì?

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript ngoài trình duyệt. Nó được xây dựng trên nền tảng Chrome V8 JavaScript runtime engine, cho phép chạy mã JavaScript ở phía máy chủ. Node.js cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng mạng nhanh và có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời với hiệu suất cao.

Tại sao chúng ta nên sử dụng Node.js?

Node.js có nhiều ưu điểm và lợi ích khi sử dụng cho việc phát triển ứng dụng web. Dưới đây là một số lý do chúng ta nên sử dụng Node.js:

1. Hiệu suất cao: Node.js được xây dựng trên nền tảng Chrome V8, giúp công cụ này có hiệu suất xử lý tốt và tốc độ nhanh.

2. Xử lý bất đồng bộ: Node.js sử dụng mô hình xử lý không đồng bộ (non-blocking) để xử lý các yêu cầu I/O. Điều này cho phép Node.js xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời mà không gây block chương trình.

3. Sự kiện dựa trên mã: Node.js cho phép nhà phát triển xử lý các sự kiện dựa trên mã thông qua việc sử dụng callback. Điều này giúp tăng tốc độ xử lý và giảm thời gian đáp ứng của ứng dụng.

4. Ecosystem mạnh mẽ: Node.js có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ, với hàng ngàn các module và thư viện có sẵn để giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng mạng phức tạp dễ dàng hơn.

Cách cài đặt Node.js trên máy tính

Để cài đặt Node.js trên máy tính của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang chủ của Node.js tại https://nodejs.org và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn.

Bước 2: Chạy tệp tin cài đặt bạn đã tải xuống và làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 3: Kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt thành công bằng cách mở Terminal hoặc Command Prompt và gõ lệnh sau:

“`
node -v
“`

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản của Node.js xuất hiện trên Terminal hoặc Command Prompt, điều đó có nghĩa là quá trình cài đặt đã thành công.

Cú pháp cơ bản của Node.js

Cú pháp cơ bản của Node.js rất giống với cú pháp JavaScript. Dưới đây là một số cú pháp cơ bản mà bạn có thể sử dụng trong mã Node.js:

1. Khai báo biến:

“`
var x = 5;
let y = 10;
const z = 15;
“`

2. Hàm:

“`
function sayHello() {
console.log(“Xin chào!”);
}

sayHello();
“`

3. Đối tượng:

“`
var person = {
name: “John”,
age: 30,
location: “London”
};

console.log(person.name);
“`

4. Callback:

“`
function fetchData(callback) {
// Gọi API
callback(data);
}

function processData(data) {
console.log(data);
}

fetchData(processData);
“`

Cách tạo và chạy một ứng dụng Node.js đơn giản

Để tạo và chạy một ứng dụng Node.js đơn giản, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo một thư mục mới cho ứng dụng của bạn và mở Terminal hoặc Command Prompt trong thư mục đó.

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để khởi tạo một dự án Node.js mới:

“`
npm init
“`

Bước 3: Trả lời các câu hỏi trong quá trình khởi tạo dự án để tạo một tệp tin package.json.

Bước 4: Tạo một tệp tin JavaScript (ví dụ: index.js) và sử dụng trình soạn thảo văn bản để viết mã Node.js trong tệp tin đó.

Ví dụ:

“`javascript
// index.js

console.log(“Xin chào Node.js!”);
“`

Bước 5: Mở Terminal hoặc Command Prompt và di chuyển đến thư mục dự án của bạn.

Bước 6: Sử dụng lệnh sau để chạy ứng dụng Node.js:

“`
node index.js
“`

Kết quả của mã Node.js sẽ được hiển thị trên Terminal hoặc Command Prompt.

Quản lý module trong Node.js

Trong Node.js, module là một khối mã JavaScript độc lập và có thể được sử dụng lại trong các ứng dụng khác nhau. Để quản lý module trong Node.js, bạn có thể sử dụng npm (Node Package Manager).

npm là một công cụ mạnh mẽ để tìm, cài đặt và quản lý các module JavaScript. Dưới đây là một số lệnh cơ bản mà bạn có thể sử dụng trong npm:

1. Tìm kiếm module:

“`
npm search module_name
“`

2. Cài đặt module:

“`
npm install module_name
“`

3. Cài đặt module và lưu vào danh sách phụ thuộc:

“`
npm install module_name –save
“`

4. Cài đặt module cho môi trường phát triển (devDependencies):

“`
npm install module_name –save-dev
“`

5. Xóa module:

“`
npm uninstall module_name
“`

Xử lý bất đồng bộ và sự kiện trong Node.js

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của Node.js là khả năng xử lý các yêu cầu I/O bất đồng bộ (asynchronous). Thay vì chờ đợi một yêu cầu I/O hoàn thành trước khi xử lý yêu cầu khác, Node.js sử dụng sự kiện (event) và callback để xử lý yêu cầu mà không gây block chương trình.

Dưới đây là ví dụ về việc xử lý bất đồng bộ trong Node.js:

“`javascript
// Đọc file dữ liệu
fs.readFile(‘data.txt’, ‘utf8’, function(error, data) {
if (error) {
console.log(error);
} else {
console.log(data);
}
});

// Gọi API
axios.get(‘https://api.example.com/data’)
.then(function(response) {
console.log(response.data);
})
.catch(function(error) {
console.log(error);
});
“`

Trong ví dụ trên, các hàm `fs.readFile` và `axios.get` là các hàm bất đồng bộ. Thay vì chờ đợi file dữ liệu hoặc API trả về, Node.js sẽ thực hiện các tác vụ khác trong quá trình đợi. Khi yêu cầu hoàn thành, Node.js sẽ gọi callback để xử lý kết quả.

Tạo và sử dụng API với Express framework trong Node.js

Express là một framework phát triển ứng dụng web cho Node.js. Nó cung cấp những công cụ và tính năng cần thiết để xây dựng API một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Để tạo và sử dụng một API với Express framework trong Node.js, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt Express framework bằng cách chạy lệnh sau trong Terminal hoặc Command Prompt:

“`
npm install express
“`

Bước 2: Tạo một tệp tin JavaScript mới (ví dụ: server.js) và sử dụng trình soạn thảo văn bản để viết mã Node.js với Express trong tệp tin đó.

Ví dụ:

“`javascript
// server.js

const express = require(‘express’);
const app = express();

app.get(‘/’, function(req, res) {
res.send(“Xin chào Express!”);
});

app.listen(3000, function() {
console.log(“Server đang lắng nghe ở cổng 3000…”);
});
“`

Bước 3: Mở Terminal hoặc Command Prompt và di chuyển đến thư mục dự án của bạn.

Bước 4: Sử dụng lệnh sau để chạy ứng dụng Node.js với Express:

“`
node server.js
“`

Bước 5: Mở trình duyệt và truy cập http://localhost:3000 để xem kết quả của API.

Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu trong Node.js

Trong phát triển ứng dụng web, việc làm việc với cơ sở dữ liệu là rất quan trọng. Trong Node.js, chúng ta có thể sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, MongoDB, PostgreSQL, và Redis.

Dưới đây là một ví dụ về việc tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL trong Node.js:

Bước 1: Cài đặt module mysql bằng cách chạy lệnh sau trong Terminal hoặc Command Prompt:

“`
npm install mysql
“`

Bước 2: Sử dụng module mysql trong mã Node.js để tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Ví dụ:

“`javascript
// kết nối đến cơ sở dữ liệu
var mysql = require(‘mysql’);
var connection = mysql.createConnection({
host: ‘localhost’,
user: ‘user’,
password: ‘password’,
database: ‘database_name’
});

// thực thi một câu lệnh SQL
connection.query(‘SELECT * FROM users’, function(error, results, fields) {
if (error) {
console.log(error);
} else {
console.log(results);
}
});

// đóng kết nối đến cơ sở dữ liệu
connection.end();
“`

FAQs:

1. Học NodeJS từ cơ bản đến nâng cao
– Khóa học Node.js từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng phát triển ứng dụng web với Node.js. Khóa học sẽ giảng dạy cho bạn cú pháp cơ bản, quản lý module, xử lý bất đồng bộ, tạo và sử dụng API, và làm việc với cơ sở dữ liệu trong Node.js.

2. Node.js là gì?

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript ngoài trình duyệt, cho phép phát triển ứng dụng web với hiệu suất cao và xử lý bất đồng bộ.

3. Học NodeJS cần gì?

Để học Node.js, bạn cần có kiến thức cơ bản về JavaScript và ứng dụng web. Ngoài ra, bạn cũng cần cài đặt Node.js trên máy tính của mình và sử dụng trình soạn thảo văn bản để viết mã Node.js.

4. Khóa học NodeJS FREE

Có nhiều khóa học Node.js miễn phí trực tuyến mà bạn có thể tìm kiếm và tham gia để học Node.js một cách hiệu quả. Các khóa học này cung cấp các tài liệu học tập, bài giảng video và bài tập để bạn có thể nắm vững kiến thức.

5. Trong Node.js, Lộ trình học NodeJS

Để học Node.js, bạn có thể tuân follow một lộ trình học tập như sau:

Bước 1: Học JavaScript cơ bản
Bước 2: Hiểu cú pháp cơ bản của Node.js
Bước 3: Học quản lý module trong Node.js
Bước 4: Hiểu và xử lý bất đồng bộ trong Node.js
Bước 5: Tạo và sử dụng API với Express framework
Bước 6: Học làm việc với cơ sở dữ liệu trong Node.js

6. NodeJS Tutorial

Node.js Tutorial là một tài liệu hướng dẫn trực tuyến giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển ứng dụng web với Node.js. Nó cung cấp các ví dụ và giải thích chi tiết về cú pháp, quản lý module, xử lý bất đồng bộ, tạo và sử dụng API, và làm việc với cơ sở dữ liệu trong Node.js.

7. Express js cơ bản
Express.js là một framework phát triển ứng dụng web cho Node.js. Nó cung cấp các công cụ và tính năng cần thiết để xây dựng API một cách dễ dàng và nhanh chóng. Express.js giúp giảm thời gian và công sức phát triển ứng dụng web bằng cách cung cấp các phương thức đơn giản để định nghĩa các tuyến đường (routes), điều hướng yêu cầu và phản hồi, và xử lý lỗi.

#1 Why Node ? Node.Js Là Cái Quái Gì | Node.Js Cơ Bản Cho Beginners Từ A Đến Z

Từ khoá người dùng tìm kiếm: node js cơ bản Học NodeJS từ cơ bản đến nâng cao, Node js, Học NodeJS cần gì, Khóa học NodeJS FREE, Trong nodejs, Lộ trình học NodeJS, NodeJS Tutorial, Express js cơ bản

Hình ảnh liên quan đến chủ đề node js cơ bản

#1 WHY NODE ? NODE.JS LÀ CÁI QUÁI GÌ  | Node.JS Cơ Bản Cho Beginners Từ A Đến Z
#1 WHY NODE ? NODE.JS LÀ CÁI QUÁI GÌ | Node.JS Cơ Bản Cho Beginners Từ A Đến Z

Chuyên mục: Top 65 Node Js Cơ Bản

Xem thêm tại đây: vi-magento.com

Học Nodejs Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Học NodeJS từ cơ bản đến nâng cao

NodeJS là một nền tảng phát triển ứng dụng web nhanh và hiệu quả, được xây dựng trên JavaScript runtime của Chrome V8 engine. Với NodeJS, developer có khả năng viết mã JavaScript ở phía máy chủ, làm cho việc phát triển ứng dụng web đơn giản hơn và tăng cường tính tương tác bằng cách sử dụng các module thư viện mạnh mẽ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình học NodeJS từ những khái niệm cơ bản cho đến những kỹ thuật nâng cao, giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng và tiềm năng của NodeJS.

## Phần I: NodeJS cơ bản

### 1. Cài đặt NodeJS

Để bắt đầu học NodeJS, bạn phải cài đặt NodeJS trên máy tính của mình. Truy cập vào trang web chính thức của NodeJS (https://nodejs.org) và tải xuống phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Tiếp theo, bạn chỉ cần thực hiện quá trình cài đặt theo hướng dẫn.

### 2. JavaScript Essentials

Trước khi tiếp tục học NodeJS, bạn nên có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ JavaScript. Hãy tìm hiểu về cú pháp, biến, hàm và các khái niệm cơ bản khác của JavaScript. Có thể tham khảo các tài liệu trực tuyến hoặc sách vở dạy JavaScript.

### 3. ExpressJS và Routing

ExpressJS là một khung (framework) phát triển ứng dụng web sử dụng NodeJS. Với ExpressJS, bạn có thể tạo ra các định tuyến (routing) đơn giản và mạnh mẽ. Học cách sử dụng ExpressJS và quản lý các yêu cầu và phản hồi HTTP.

### 4. Xử lý thiếu đồng bộ (Asynchronous Operations)

Trong NodeJS, việc xử lý thiếu đồng bộ là rất quan trọng. Học cách sử dụng callbacks, promises và async/await để xử lý các hoạt động không đồng bộ như đọc/ghi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, gửi yêu cầu HTTP, và thực hiện các tác vụ dài hạn.

### 5. Cơ sở dữ liệu và MongoDB

Không thể tránh khỏi việc làm việc với cơ sở dữ liệu khi phát triển ứng dụng web. Học cách sử dụng MongoDB (Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu không SQL) với NodeJS để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Tìm hiểu về khái niệm của cơ sở dữ liệu, các phương thức CRUD (Create, Read, Update, Delete), và cách tương tác với MongoDB qua NodeJS.

## Phần II: NodeJS nâng cao

### 1. Authentication và Authorization

Bảo mật là một yếu tố quan trọng trong phát triển ứng dụng web. Học cách hạn chế truy cập không ủy quyền vào các phần của ứng dụng, xác thực người dùng và báo cáo lỗi một cách an toàn. Có thể sử dụng các thư viện như PassportJS để xử lý quá trình xác thực và phân quyền.

### 2. WebSocket và Real-time Applications

WebSocket là một giao thức cho phép kết nối hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt. Học cách sử dụng WebSocket trong NodeJS để tạo các ứng dụng thời gian thực như trò chuyện và thông báo trực tiếp.

### 3. Tối ưu hóa hiệu suất

Với NodeJS, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng của mình. Học cách sử dụng bộ nhớ đệm, tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và sử dụng mã không đồng bộ để tăng tốc độ xử lý.

### 4. Testing và Debugging

Kiểm thử và gỡ lỗi là phần quan trọng trong quá trình phát triển ứng dụng. Học cách sử dụng các công cụ kiểm thử như Mocha và Jest và debug ứng dụng NodeJS để tìm và khắc phục lỗi.

## Phần III: FAQ

### Q1: Tôi có cần biết JavaScript để học NodeJS không?

A1: Đúng vậy, bạn cần có kiến thức cơ bản về JavaScript để hiểu và làm việc với NodeJS.

### Q2: NodeJS có phải là một ngôn ngữ lập trình?

A2: Không, NodeJS là một nền tảng phát triển cho phép viết mã JavaScript ở phía máy chủ.

### Q3: Có thể sử dụng NodeJS để phát triển ứng dụng di động không?

A3: NodeJS không được sử dụng trực tiếp để phát triển ứng dụng di động, nhưng có thể sử dụng trong quá trình phát triển các phần back-end của ứng dụng di động.

### Q4: NodeJS có phù hợp cho các ứng dụng lớn không?

A4: Có, NodeJS rất mạnh mẽ và hiệu quả cho cả các ứng dụng nhỏ và lớn. Nó đã được sử dụng để xây dựng các ứng dụng nổi tiếng như Netflix và PayPal.

### Q5: NodeJS có miễn phí hay phải trả phí?

A5: NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về việc học NodeJS từ cơ bản đến nâng cao. Với NodeJS, bạn có thể phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và hiệu quả. Hãy bắt đầu học ngay để thể hiện tiềm năng sáng chói của bạn trong việc phát triển ứng dụng web.

Node Js

Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ, được xây dựng trên JavaScript engine của Google Chrome (V8 engine). Với Node.js, lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng phía máy chủ nhanh chóng và hiệu quả, bằng cách sử dụng JavaScript cả phía máy chủ và phía client.

Node.js có những ưu điểm nổi bật giúp nó trở thành một công cụ phát triển phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng web phức tạp. Đầu tiên, Node.js có khả năng xử lý đồng thời (asynchronous processing), cho phép lập trình viên xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời mà không gặp vấn đề về hiệu suất. Điều này giúp tối ưu hóa việc xây dựng ứng dụng web với lưu lượng truy cập cao.

Tiếp theo, Node.js cung cấp một hệ sinh thái các module phong phú và đa dạng thông qua trình quản lý gói npm. Các module này giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc phát triển ứng dụng, nhờ sẵn sàng sử dụng lại các chức năng đã được viết trước đó.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Node.js là khả năng xây dựng các ứng dụng thời gian thực (real-time applications). Với Node.js, việc xây dựng các ứng dụng real-time như chat applications hay game servers trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ vào việc Node.js sử dụng giao thức kép (duplex protocol) và WebSocket để duy trì kết nối liên tục giữa client và server.

Bên cạnh đó, Node.js cũng rất phù hợp cho việc xây dựng các microservices và các ứng dụng dựa trên kiến trúc hướng sự kiện (event-driven architecture). Sự linh hoạt và hiệu suất của Node.js giúp lập trình viên dễ dàng tạo ra các ứng dụng phức tạp, phân tán và có khả năng mở rộng.

Một khía cạnh khác của Node.js là khả năng tích hợp dễ dàng với các công nghệ khác. Node.js hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng web thông qua frameworks như Express.js, Nest.js và Sails.js, giúp lập trình viên xây dựng ứng dụng nhanh chóng và chặt chẽ mà không rơi vào tình trạng khó bảo trì. Ngoài ra, việc tích hợp với cơ sở dữ liệu cũng không là vấn đề lớn, với sự hỗ trợ của các module như Mongoose (cho MongoDB) và Sequelize (cho MySQL, PostgreSQL).

FAQs:
Q: Node.js và JavaScript khác nhau như thế nào?
A: Node.js và JavaScript đều dựa trên ngôn ngữ JavaScript, tuy nhiên, Node.js là một môi trường chạy mã JavaScript phía máy chủ, trong khi đó, JavaScript được sử dụng để phát triển các ứng dụng phía client trên trình duyệt.

Q: Node.js hoạt động như thế nào?
A: Node.js dựa trên kiến trúc event-driven và non-blocking I/O (Input/Output). Điều này đồng nghĩa với việc Node.js cho phép xử lý đa luồng, không chờ đợi kết quả từ một tác vụ trước khi thực hiện các tác vụ khác, đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất.

Q: Có những trang web nào lớn sử dụng Node.js?
A: Nhiều trang web nổi tiếng như Netflix, PayPal, LinkedIn và eBay đã sử dụng Node.js để xây dựng các hệ thống phức tạp và có khả năng mở rộng.

Q: Node.js có đủ mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao không?
A: Node.js thích hợp cho việc xây dựng các ứng dụng có lưu lượng truy cập cao nhờ vào khả năng xử lý đồng thời và non-blocking I/O. Tuy nhiên, việc tối ưu hóa hiệu suất và quản lý tài nguyên chính xác cũng cần được thực hiện để đảm bảo hoạt động ổn định của ứng dụng.

Q: Node.js có phù hợp cho việc xây dựng ứng dụng di động không?
A: Node.js không phải là lựa chọn phù hợp cho việc phát triển ứng dụng di động, vì JavaScript engine của Node.js không được tối ưu cho môi trường di động. Tuy nhiên, Node.js có thể được sử dụng để xây dựng back-end cho các ứng dụng di động.

Xem thêm 12 hình ảnh liên quan đến chủ đề node js cơ bản.

Nodejs Là Gì? Trọn Bộ Tài Liệu Node.Js Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua
Nodejs Là Gì? Trọn Bộ Tài Liệu Node.Js Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua
Xây Dựng Ứng Dụng Nodejs Cơ Bản(Part 0)
Xây Dựng Ứng Dụng Nodejs Cơ Bản(Part 0)
Node.Js Là Gì Và Những Khái Niệm Cơ Bản Về Node.Js - Tuanntblog
Node.Js Là Gì Và Những Khái Niệm Cơ Bản Về Node.Js – Tuanntblog
Cơ Bản Về Nodejs - Thầy Long Web
Cơ Bản Về Nodejs – Thầy Long Web
Nodejs Là Gì? Tổng Quan Kiến Thức Cơ Bản Về Node.Js | Bkhost
Nodejs Là Gì? Tổng Quan Kiến Thức Cơ Bản Về Node.Js | Bkhost
Nodejs Là Gì? Tổng Quan Kiến Thức Cơ Bản Về Node.Js | Bkhost
Nodejs Là Gì? Tổng Quan Kiến Thức Cơ Bản Về Node.Js | Bkhost
Nodejs Căn Bản - Phần 1
Nodejs Căn Bản – Phần 1
Lập Trình Nodejs Căn Bản - Bài 1 Install Nodejs - Youtube
Lập Trình Nodejs Căn Bản – Bài 1 Install Nodejs – Youtube
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản Trong 1 Ngày - Miễn Phí - Vntalking
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản Trong 1 Ngày – Miễn Phí – Vntalking
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản Trong 1 Ngày - Miễn Phí - Vntalking
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản Trong 1 Ngày – Miễn Phí – Vntalking
16 Middleware
16 Middleware “Chuẩn Form” Với Node.Js Và Express | Node.Js Cơ Bản Cho Người Mới Từ A Đến Z – Youtube
Nodejs Là Gì? Những Điều Nên Biết Về Nodejs Bạn Cần Biết Năm 2022
Nodejs Là Gì? Những Điều Nên Biết Về Nodejs Bạn Cần Biết Năm 2022
Series Nodejs Cơ Bản -
Series Nodejs Cơ Bản –
Lộ Trình Học Nodejs Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Lộ Trình Học Nodejs Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Tuyển Tập 101 Câu Hỏi Phỏng Vấn Nodejs Thường Gặp
Tuyển Tập 101 Câu Hỏi Phỏng Vấn Nodejs Thường Gặp
Cơ Bản Về Nodejs - Thầy Long Web
Cơ Bản Về Nodejs – Thầy Long Web
Nodejs Và Những Điều Cần Biết | Co-Well Asia
Nodejs Và Những Điều Cần Biết | Co-Well Asia
Khóa Học Nodejs Căn Bản
Khóa Học Nodejs Căn Bản
Nodejs Căn Bản - Phần 1
Nodejs Căn Bản – Phần 1
Node.Js Là Gì? | Node.Js Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết | Topdev
Node.Js Là Gì? | Node.Js Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết | Topdev
Chạy Một Chương Trình Js Cơ Bản Bằng Node, Làm Việc Với File Text | How  Kteam
Chạy Một Chương Trình Js Cơ Bản Bằng Node, Làm Việc Với File Text | How Kteam
Node Js Căn Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Phần 1 -
Node Js Căn Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Phần 1 –
Node.Js Căn Bản
Node.Js Căn Bản
Học Node.Js & Mongodb - Học Lập Trình Node.Js
Học Node.Js & Mongodb – Học Lập Trình Node.Js
Tự Học Node.Js Cơ Bản Để Đi Phỏng Vấn (13 Bài) – 1 – Tổng Quan - Hocweb.Vn
Tự Học Node.Js Cơ Bản Để Đi Phỏng Vấn (13 Bài) – 1 – Tổng Quan – Hocweb.Vn
Top 15 Lưu Ý Cần Nắm Khi Học Lập Trình Node.Js
Top 15 Lưu Ý Cần Nắm Khi Học Lập Trình Node.Js
Nodejs Là Gì? Trọn Bộ Tài Liệu Node.Js Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua
Nodejs Là Gì? Trọn Bộ Tài Liệu Node.Js Cơ Bản Không Thể Bỏ Qua
Cơ Bản Về Nodejs - Thầy Long Web
Cơ Bản Về Nodejs – Thầy Long Web
Javascript Cơ Bản - Bài 01 : Tải Và Cài Đặt Môi Trường Nodejs |#Kteam​  #Howkteam - Youtube
Javascript Cơ Bản – Bài 01 : Tải Và Cài Đặt Môi Trường Nodejs |#Kteam​ #Howkteam – Youtube
Node Js Căn Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Phần 1 -
Node Js Căn Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Phần 1 –
Nodejs Căn Bản - Phần 1
Nodejs Căn Bản – Phần 1
Tài Liệu Học Nodejs Bài Bản, Chuyên Sâu Dành Cho Ứng Viên
Tài Liệu Học Nodejs Bài Bản, Chuyên Sâu Dành Cho Ứng Viên
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản
Học Lập Trình Nodejs Cơ Bản
Node.Js Là Gì Và Những Khái Niệm Cơ Bản Về Node.Js - Tuanntblog
Node.Js Là Gì Và Những Khái Niệm Cơ Bản Về Node.Js – Tuanntblog
Kiến Trúc Xử Lý Bất Đồng Bộ Trong Node.Js - Dev Community
Kiến Trúc Xử Lý Bất Đồng Bộ Trong Node.Js – Dev Community
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Khoá Học Nodejs Ở Codegym Đà Nẵng - Codegym Đà Nẵng
Khoá Học Nodejs Ở Codegym Đà Nẵng – Codegym Đà Nẵng
Nodejs 101 - Những Kiến Thức Cơ Bản Của Nodejs
Nodejs 101 – Những Kiến Thức Cơ Bản Của Nodejs
Học Node.Js Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao
Học Node.Js Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao
Node.Js Cho Người Mới Bắt Đầu
Node.Js Cho Người Mới Bắt Đầu
Nodejs Là Gì? Tất Tần Tật Về Nodejs Bạn Cần Biết? | Itviec
Nodejs Là Gì? Tất Tần Tật Về Nodejs Bạn Cần Biết? | Itviec
Cơ Bản Về Nodejs - Thầy Long Web
Cơ Bản Về Nodejs – Thầy Long Web
Framework Hapi.Js Là Gì? Làm Quen Với Hapi.Js Cơ Bản | Topdev
Framework Hapi.Js Là Gì? Làm Quen Với Hapi.Js Cơ Bản | Topdev
Nodejs Là Gì? Những Khái Niệm Cơ Bản Nên Biết
Nodejs Là Gì? Những Khái Niệm Cơ Bản Nên Biết
Node.Js Căn Bản
Node.Js Căn Bản
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Nodejs Là Gì? Những Kiến Thức Cơ Bản Liên Quan Tới Nodejs
Top 5 Khóa Học Lập Trình Nodejs Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao 2023
Top 5 Khóa Học Lập Trình Nodejs Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao 2023
15+ Tài Liệu Học Nodejs “Chất” Dành Cho Developer, Node.Js, Tài Liệu Cho Dev
15+ Tài Liệu Học Nodejs “Chất” Dành Cho Developer, Node.Js, Tài Liệu Cho Dev
Nodejs Cơ Bản] Platform Nodejs - V8 Javascript Runtime
Nodejs Cơ Bản] Platform Nodejs – V8 Javascript Runtime

Link bài viết: node js cơ bản.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này node js cơ bản.

Xem thêm: https://vi-magento.com/lap-trinh-php blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *