Trang chủ JavaScriptJavascript cơ bản Nối chuỗi trong Javascript – JavaScript cơ bản