PHP cơ bản

Trang chủ PHP cơ bản

Lập trình php cơ bản

 

Đây sẽ là phần chia sẻ về các kiến thức liên quan đến lập trình PHP cơ bản. Các bài viết ở đây sẽ được cập nhật khi có bài viết mới.

Bài 01: PHP là gì?
Bài 02: Cài đặt Xampp server để học PHP
Bài 03: Cú pháp cơ bản trong PHP
Bài 04: Các kiểu dữ liệu trong PHP
Bài 05: Biến và hằng trong PHP
Bài 06: Toán tử trong PHP
Bài 07: Câu lệnh if else trong PHP
Bài 08: Câu lệnh switch case trong PHP
Bài 09: Vòng lặp trong PHP
Bài 10: Hàm và gọi hàm trong PHP
Bài 11: Các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong PHP
Bài 12: Các hàm xử lý mảng thông dụng trong PHP
Bài 13: Các hàm xử lý ngày tháng trong PHP
Bài 14: Xử lý form trong PHP
Bài 15: Validate form trong PHP
 Bài 16: Các hàm xử lý file trong PHP
 Bài 17: Upload file trong PHP
 Bài 18: Lệnh break, continue, goto, die, exit trong php
 Bài 19: Session và cookie trong PHP
 Bài 20: require, require_once, include, include_once trong PHP
 Bài 21: Hàm header trong PHP

Đây là chuyên mục lập trình PHP cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP. Như bạn biết thì trước khi học các framework của PHP như laravel, magento… thì bạn hãy đảm bảo đã nắm vững các kiến thức về PHP cơ bản. Nếu bạn đã học về ngôn ngữ C trên ghế nhà trường hay bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào khác thì tin chắc rằng bạn có thể nắm vững được kiến thức về PHP cơ bản sau vài tuần tìm hiểu chăm chỉ.

PHP là một ngôn ngữ thường dùng để lập trình website, để làm được một website hoàn chỉnh cũng như để đi xin việc được thì bạn cũng cần tìm hiểu thêm về một số ngôn ngữ khác như Javascript, HTML, CSS và MYSQL. Đừng thấy như vậy mà vội nản lòng nhé, cơ hội chỉ đến với người biết cố gắng thôi.